TERMA & SYARAT

 1. Semua anggaran harga yang dinyatakan, sama ada bertulis atau lisan, hanya untuk perkhidmatan yang disenaraikan dan disebutkan sahaja. Sebarang perkhidmatan tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan projek akan disebut sebelumnya dan akan dikenakan bayaran yang sewajarnya.
 2. Invoice atau sebutharga yang ditandatangani perlu dikemukakan untuk jumlah yang disebut dan dipersetujui sepenuhnya sebelum kerja dapat dimulakan di setiap kerja design samada rekaan grafik dan laman web.
 3. Semua kerja ditagih sama ada bulanan atau setelah selesai peringkat projek, atau caj setiap jam yang relevan seperti yang telah dipersetujui sebelumnya.
 4. Semua anggaran berdasarkan jangka masa yang dirancang atau disepakati dan merangkumi dua set pembetulan pengarang di mana perubahan diminta oleh Pelanggan, atau jika perubahan tambahan diperlukan oleh Pelanggan. Sekiranya terdapat perubahan ringkas, Syarikat akan memberitahu Pelanggan terlebih dahulu mengenai sebarang kos tambahan yang mungkin timbul.
 5. Semua projek dirancang mengikut jadual yang dipersetujui. Ketidakpatuhan kepada jadual ini oleh Pelanggan dapat mengakibatkan kompromi pada tarikh akhir penghantaran. Sekiranya ini mungkin berlaku, Syarikat akan menasihati Pelanggan segera setelah ini terbukti dan mencadangkan penyelesaian alternatif jika boleh. Ini mungkin dikenakan kos tambahan.
 6. Walaupun setiap usaha akan dilakukan untuk mencapai penyampaian yang dipersetujui, Syarikat tidak dapat menerima liabiliti atau dipertanggungjawabkan secara kewangan atas sebarang sasaran atau tarikh akhir yang dilewatkan untuk penyampaian sebarang kerja yang berada di luar kawalan Syarikat.
 7. Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memberitahu Syarikat secara bertulis mengenai perubahan alamat (sama ada ini didaftarkan, invois dan / atau alamat penghantaran).
 8. Untuk semua Pelanggan baru, pembayaran untuk jumlah penuh atau sebahagian mungkin diminta sebelum permulaan, seperti yang dipersetujui antara pihak. Untuk apa-apa kerja yang diinvoiskan seterusnya, Syarikat mesti menerima pembayaran penuh selewat-lewatnya 30 hari selepas tarikh Invois. Syarikat berhak untuk membuat faedah tambahan sebanyak 2% per bulan untuk akaun yang belum dibayar pada masa ini. Masalah kredit pelanggan boleh mempengaruhi sebarang perjanjian kredit berikutnya.
 9. Team berhak membuat invois untuk setiap pengeluaran untuk sebahagian kerja yang dijalankan termasuk kos pihak ketiga yang dikeluarkan untuk sesuatu projek sekiranya projek tersebut tidak dapat diselesaikan dengan alasan apa pun atau ditangguhkan (ditangguhkan oleh Pelanggan untuk jangka masa 4 minggu atau lebih) maka invois lain akan dikeluarkan.
 10. Pembayaran bagi pihak mana-mana pelanggan boleh mengakibatkan permintaan pembayaran terlebih dahulu dari Pelanggan. Dengan niat baik, Team akan menyimpan sebarang fail, dokumen asli dan bahan yang dibekalkan untuk tempoh sehingga 12 bulan. Penyambungan semula kerja projek akan disiapkan mengikut jadual asal kos asalkan spesifikasi projek tetap tidak berubah. Setelah bukti / bahan akhir dikeluarkan, Syarikat tidak akan bertanggungjawab secara kewangan atau sebaliknya untuk sebarang kesilapan yang berkaitan dengan cetakan, pengaturcaraan atau produk akhir.
 11. Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan bahawa semua bahan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada gambar, gambar rajah, logo, video, data, dan juga harta intelek di media lain) yang dibekalkan kepada Team oleh pelanggan akan memiliki hak cipta, lesen yang berkaitan. dan kebenaran untuk digunakan dalam projek yang ditugaskan. Denai Art tidak akan menerima tanggungjawab / tanggungjawab atas pelanggaran yang disebabkan oleh sebarang bahan yang salah dibekalkan.
 12. Syarikat berhak untuk menugaskan sokongan bebas atau mengambil alih pekerjaan apa pun jika dirasakan itu adalah demi kepentingan Pelanggan. Sebarang pekerjaan di luar syarikat tetap menjadi hak milik / tanggungjawab syarikat dan perkhidmatan tersebut dianggap dilaksanakan secara ‘tidak langsung’ oleh Syarikat.
 13. Sebagai sebahagian daripada projek yang lebih besar yang melibatkan pihak ketiga yang ditugaskan secara langsung oleh Pelanggan, Syarikat tidak akan bertanggung jawab dengan cara apa pun untuk perkhidmatan yang tidak dijalankan / diuruskan secara langsung atau tidak langsung oleh Syarikat.
 14. Nasihat mengenai apa-apa masalah kehilangan, kualiti atau kerosakan mesti dilaporkan kepada Syarikat dalam tempoh lima hari bekerja yang jelas dari tarikh penghantaran dan penerimaan (sama ada dicetak atau digital) dan sebarang tuntutan berkaitan dengannya mesti dibuat secara bertulis kepada Syarikat dalam masa 3 hari bekerja selepas itu. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan melainkan syarat-syarat tersebut telah dipatuhi.
 15. Syarikat akan sentiasa mengambil langkah yang wajar secara komersial untuk memenuhi permintaan Pelanggan. Sekiranya ini tidak mungkin dilakukan, penyelesaian alternatif (mungkin kurang disukai) mungkin disediakan.
 16. Sekiranya terdapat perselisihan atau perbezaan yang berlaku antara pihak-pihak yang berkaitan dengan Kontrak (tidak termasuk pertikaian yang berkaitan dengan tidak membayar Caj, atas sebab apa pun), kedua pihak akan berusaha menyelesaikan pertikaian atau perbezaan tersebut dengan niat baik. Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk segera memberitahu Syarikat mengenai setiap masalah yang dapat menyebabkan perselisihan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kualiti, layanan, biaya, tarikh akhir), tanpa maklumat tersebut, tidak akan ada pertikaian.
 17. Walaupun sentiasa berusaha untuk melindungi semua media dan surat-menyurat yang diberikan, Syarikat tidak dapat menerima liabiliti atau dipertanggungjawabkan secara kewangan atau sebaliknya untuk kerugian.
 18. Syarikat tidak dapat menjamin eksklusivitas Pelanggan terhadap konsep pemasaran, strategi, reka bentuk atau harta intelek lain yang disediakan. Oleh itu Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas sebarang tuntutan yang dituduh daripada Pelanggan atau Pihak Ketiga sebagai akibat daripada persamaan yang tidak disengajakan sebahagian atau keseluruhan tanda dagang atau jenama, identiti, tali leher, penggunaan warna, gaya gambar dan pelindung hak cipta Pihak Ketiga kandungan, produk atau sebaliknya.
 19. Tetap menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk meminta perlindungan hak cipta jika dikehendaki untuk setiap harta kreatif / intelektual yang diberikan kepada Pelanggan oleh Syarikat.
 20. Sekiranya pada suatu ketika semasa kitaran reka bentuk atau pengembangan pelanggan ingin membatalkannya, mereka mungkin melakukannya tetapi akan dikenakan jumlah yang dinilai oleh Team sebanding dengan jumlah kerja yang diselesaikan pada komisen dan bayaran pampasan selanjutnya untuk masa reka bentuk yang dipesan atau masa mesin cetak atau kos pembekalan lain yang timbul.
 21. Syarikat berhak untuk menambahkan kredit Syarikat kami pada projek bercetak atau digital kecuali jika diperintahkan sebaliknya oleh Pelanggan dan, untuk penggunaan promosi diri apa sahaja pekerjaan yang dilakukan untuk Pelanggan.
 22. Syarikat berhak untuk menggunakan konsep kreatif awal dan karya reka bentuk akhir yang diluluskan untuk tujuan aktiviti pemasaran Syarikat (dalam talian dan luar talian) kecuali jika diminta / dipersetujui dengan Pelanggan.
 23. Syarikat tidak akan bertanggungjawab sekiranya tidak dapat melaksanakan peruntukan kontrak dengan alasan apa pun di luar kawalannya termasuk (tanpa mengehadkan perkara di atas), Bencana, Perundangan, Perang, Akta keganasan, Kebakaran, Kegagalan bekalan elektrik & Internet & ketidakupayaan untuk mendapatkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak. Semasa berlanjutan dari kemungkinan itu, Pelanggan dapat, dengan pemberitahuan bertulis, memilih untuk menamatkan kontrak dan membayar kerja yang dilakukan dan bahan yang digunakan.
 24. Semua karya kreatif yang dihasilkan dan dirancang semasa projek, kreatif, digital, fail perisian dan surat-menyurat yang berkaitan tetap menjadi hak milik – secara fizikal, intelektual dan hak cipta, Syarikat sehingga pembayaran penuh dibuat pada akaun Pelanggan, dan semua projek kos telah dijelaskan. Kami berhak untuk menahan servis di masa depan dan, dalam hal perkhidmatan web, ini termasuk perkhidmatan penarikan balik termasuk domain & hosting laman web.
 25. Syarikat berhak untuk meminta pembayaran akhir dibuat sebelum penyerahan fail kreatif atau digital.
 26. Pelanggan bersetuju sepenuhnya dengan Terma dan Syarat perdagangan Syarikat dengan membayar perkhidmatan kami.
 27. Terma dan Syarat boleh diubah pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya.
en_GBEnglish